Numer 13

N

Pobierz numer 1(13)/2018

Kultura i Wychowanie nr 1(13)/2018
https://doi.org/10.25312/2083-2923.13/2018

SPIS TREŚCI KiW 13

ROZPRAWY FILOZOFICZNO-HISTORYCZNE

Sławomir Sztobryn
Filozofia wychowania Janusza Gniteckiego. Projekt ambiwalencji zrównoważonej
https://doi.org/10.25312/2083-2923.13/2018_9-17

Magdalena Hinc-Wirkus
Mistrz – Kazimierz Twardowski w oczach swoich uczniów
https://doi.org/10.25312/2083-2923.13/2018_19-29

Malwina Marciniszyn-Jedeszko
Hipparchia i Hypatia – dwa wzorce osobowe starożytnych myślicielek https://doi.org/10.25312/2083-2923.13/2018_31-39

Joanna Sosnowska
Kierunki i formy aktywności społecznej kobiet w Łodzi podczas I wojny światowej https://doi.org/10.25312/2083-2923.13/2018_41-55

Zuzana Lopatková
The Štúrs and Slovak education in the first half of the 19th century https://doi.org/10.25312/2083-2923.13/2018_57-63

David Rybák
A way to remedy all human things is indeed the idea of these things https://doi.org/10.25312/2083-2923.13/2018_65-79

ROZPRAWY TEORETYCZNO-EMPIRYCZNE

Dariusz Stępkowski
Ogólna kompetencja pedagogiczna: w poszukiwaniu specyfiki kształcenia ogólnopedagogicznego. Rozważania teoretyczne i raport z badania empirycznego https://doi.org/10.25312/2083-2923.13/2018_81-108

Kamila Witerska
Teatr forum jako egzemplifikacja edukacji performatywnej
https://doi.org/10.25312/2083-2923.13/2018_109-117

Małgorzata Gajak-Toczek
Nauczyciel wobec inności ucznia na szkolnej scenie dramatu
https://doi.org/10.25312/2083-2923.13/2018_119-134

Monika Modrzejewska-Świgulska
Plener malarski jako środowiskowy kontekst twórczości plastycznej. Relacja z badań jakościowych
https://doi.org/10.25312/2083-2923.13/2018_135-146

Renata Matusiak
Pedagogika i edukacja medialna w cyberkulturze
https://doi.org/10.25312/2083-2923.13/2018_147-155

Justyna Modrzejewska
Adaptacja pozytywnych międzykulturowych zachowań zdrowotnych wśród uczniów klas I–III w opinii nauczycieli
https://doi.org/10.25312/2083-2923.13/2018_157-168

Justyna Sztobryn-Bochomulska
Co mówią o życiu książki o śmierci. Analiza wybranej literatury przedmiotu https://doi.org/10.25312/2083-2923.13/2018_169-183

SPRAWOZDANIA I RECENZJE

Paweł Kmiecik
O naszej przynależności do kultury cyfrowego narcyzmu. Recenzja książki M. Szpunar, Kultura cyfrowego narcyzmu, Wydawnictwo AGH, Kraków 2016, ss. 219

Piotr Krakowiak
Recenzja książki Pedagogika wobec duchowości – duchowość wobec pedagogiki, red. Zbigniew Babicki, Dariusz Stępowski, Seria Educatio, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016, ss. 198

LIST OF CONTENTS KiW 13

PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISSERTATIONS

Sławomir Sztobryn
The philosophy of education of Janusz Gnitecki. Sustainable ambivalence project
https://doi.org/10.25312/2083-2923.13/2018_9-17

Magdalena Hinc-Wirkus
Mentor – Kazimierz Twardowski in the eyes of his students
https://doi.org/10.25312/2083-2923.13/2018_19-29

Malwina Marciniszyn-Jedeszko
Hypatia and Hipparchia – two role patterns of ancient thinkers
https://doi.org/10.25312/2083-2923.13/2018_31-39

Joanna Sosnowska
Directions and forms of social activity of women in Łódź during World War I
https://doi.org/10.25312/2083-2923.13/2018_41-55

Zuzana Lopatková
The Štúrs and Slovak education in the first half of the 19th century
https://doi.org/10.25312/2083-2923.13/2018_57-63

David Rybák
A way to remedy all human things is indeed the idea of these things
https://doi.org/10.25312/2083-2923.13/2018_65-79

THEORETICAL AND EMPIRICAL DISSERTATIONS

Dariusz Stępkowski
Basic educational competence: Searching for the specifications of professional training of educators. Theoretical considerations and empirical survey
https://doi.org/10.25312/2083-2923.13/2018_65-79

Kamila Witerska
Forum Theatre as an example of performative education
https://doi.org/10.25312/2083-2923.13/2018_109-117

Małgorzata Gajak-Toczek
The teacher vis à vis the otherness of the student on the school stage of drama
https://doi.org/10.25312/2083-2923.13/2018_119-134

Monika Modrzejewska-Świgulska
Open air painting as an environment of professional creativity. Report on qualitative research
https://doi.org/10.25312/2083-2923.13/2018_135-146

Renata Matusiak
Pedagogy and media education in contemporary education
https://doi.org/10.25312/2083-2923.13/2018_147-155

Justyna Modrzejewska
Teachers’ opinions on the adaptation of positive, multicultural pro-health behaviours among pupils in the 1st – 3rd grades
https://doi.org/10.25312/2083-2923.13/2018_157-168

Justyna Sztobryn-Bochomulska
What books about death say about life. Analysis of selected literature
https://doi.org/10.25312/2083-2923.13/2018_169-183

REPORTS AND REVIEWS

Paweł Kmiecik
About our belonging to the culture of digital narcissism. Book review: M. Szpunar, Kultura cyfrowego narcyzmu (The culture of digital narcissism), Wydawnictwo AGH, Krakow 2016, p. 219

Piotr Krakowiak
Book review: Pedagogika wobec duchowości – duchowość wobec pedagogiki (Pedagogy towards spirituality – spirituality towards pedagogy), edited by Zbigniew Babicki, Dariusz Stępowski, Seria Educatio, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warsaw 2016, p. 198

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe