Redakcja

R

REDAKTOR NACZELNY
dr Krzysztof Kamiński
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO
dr Elżbieta Woźnicka
Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego w Skierniewicach

REDAKCJA STATYSTYCZNA
dr Leszek Kuras
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

REDAKCJA JĘZYKOWA, KOREKTA, DTP, OBSŁUGA IT
Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

RADA NAUKOWA

PRZEWODNICZĄCA RADY NAUKOWEJ
dr hab. Zofia Szarota, prof. UW
Uniwersytet Warszawski

POLSKA RADA NAUKOWA
prof. dr hab. Irena Adamek
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
prof. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
prof. dr hab. Bożena Muchacka
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
dr hab. Alina Rynio
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
prof. dr hab. Maria Szyszkowska
Uniwersytet Warszawski, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN
prof. dr hab. Stanisław Gałkowski
Akademia Ignatianum w Krakowie
dr hab. Rafał Godoń
Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak
Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Lech Mokrzecki, emerytowany prof. UG
Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Stanisław Palka
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Dariusz Stępkowski prof. UKSW
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
prof. dr hab. Bogdan Szczepankowski
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
dr hab. Sławomir Szczyrba
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (WSD w Łodzi)
dr hab. Sławomir Sztobryn, prof. ATH
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

MIĘDZYNARODOWA RADA NAUKOWA
prof. dr hab. Dietrich Benner
Uniwersytet Berliński, Niemcy
prof. dr hab. Blanka Kudláčová
Uniwersytet w Trnavski w Trnavie, Słowacja
prof. dr hab. Naděžda Pelcová
Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy
prof. dr hab. Irina Predborska
Towarzystwo Filozofii Edukacji, Ukraina
prof. dr hab. Ałła Wasyluk
Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Ukraina
prof. dr hab. Rudolf Dupkala
Uniwersytet Preszowski w Preszowie, Słowacja

REDAKTORZY TEMATYCZNI
dr hab. Helena Marzec, prof. UJK
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pedagogika rodziny, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

dr hab. Irena Motow, prof. AJD
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Pedagogika resocjalizacyjna

dr hab. Danuta Mucha
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kulturoznawstwo

dr Agnieszka Domagała-Kręcioch
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Andragogika, dydaktyka

dr Małgorzata Kierzkowska
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

dr Agnieszka Płusajska-Otto
Uniwersytet Łódzki
Pedagogika specjalna

dr Sylwia Rydz
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Psychologia

dr Joanna Szewczyk
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Kulturoznawstwo, etnologia

dr Kamila Witerska
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Pedagogika, teksty obcojęzyczne (j. angielski)

dr Elżbieta Woźnicka
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Andragogika, gerontologia

dr Wiesław Firek
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Pedagogika zdrowia

dr Krzysztof Kamiński
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Filozofia, filozofia wychowania

dr Błażej Kmieciak
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Socjologia, resocjalizacja i etyka

dr hab. Marcin Wasilewski
Uniwersytet Łódzki
Historia i teoria wychowania